Diagnostyka i Przyczynowe Leczenie Niepłodności:

Jak skutecznie indukować owulację – studium przypadków i algorytmy postępowania

Polityka prywatności

1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument został przygotowany w trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisów i usług świadczonych przez Macsense sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Macsense” lub „Administrator”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest Macsense sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Macsense nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorami są inne podmioty.

2 Pojęcia używane w Polityce Prywatności

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Biuletyn” – usługa świadczona droga elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu do Użytkownika treści dotyczących usług i produktów świadczonych przez Macsense.
 2. Newsletter” – Biuletyn.
 3. Operator” – spółka Macsense sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Eugeniusza Romera 4b (02-784 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403479, NIP: 5213624230.
 4. Polityka Prywatności” – oznacza niniejszy dokument.
 5. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Serwis WWW” – serwis internetowy obsługiwany przez Administratora i umieszczony pod adresem przyczynowe-leczenie-nieplodnosci.pl
 7. Serwis” – Serwis WWW.
 8. Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

3 Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Macsense sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Eugeniusza Romera 4b (02-784 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403479, NIP: 5213624230.

Macsense przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Macsensenależy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@instytut-rodziny.pl lub pisemnie na adres: macsense Sp. z o.o., ul. Romera 4b, 02-784 Warszawa.

4 Pozyskiwanie danych

Macsense może zbierać dane Użytkowników podczas korzystania z Serwisu WWW.

Macsense gromadzi również informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn, liczbę kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, typ i wersję systemu operacyjnego, dane o lokalizacji urządzenia. Powyższe działania mają na celu dostarczanie usług online, udoskonalanie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

Macsense może także przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Użytkownika, o ile jest to niezbędne do wykonania zawartych umów i świadczenia Usług (np. Biuletynu), kontaktu i odpowiedzi na wnioski lub zapytania.

5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Macsense może przetwarzać dane osobowe użytkowników z wykorzystaniem następujących podstaw prawnych opisanych w RODO.

5.1 Zgoda

Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe (np. wypełnienie nieobowiązkowego pola formularza). W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Zgodę można cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: iodo@instytut-rodziny.pl.

5.2 Prawnie uzasadniony interes

Macsense może przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Macsense.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Macsense przetwarza dane Użytkowników w celach marketingowych, obejmujących profilowanie oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Serwisie. Uzasadnionym interesem jest dostosowanie treści marketingowych do zainteresowań Użytkowników.

Na tej samej podstawie Macsense przetwarza dane w celu prowadzenia analityki, badań rynku i opinii, w tym badań i analizy ruchu w Serwisie Macsense. Uzasadnionym interesem jest ulepszanie treści oraz usług Macsense.

Macsense może także przetwarzać dane osobowe dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Interesem Macsense jest w tym przypadku konieczność ochrony własnych praw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i systemów informatycznych, bezpieczeństwa sesji oraz wykrywania nadużyć w Serwisie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mogą być także przetwarzane dane dotyczące Użytkownika, w szczególności logi systemowe.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu, Macsense udostępnia także w swoich serwisach funkcje oferowane przez serwisy społecznościowe (np. przyciski „Lubię to”) oraz przekazuje wybrane dane Użytkowania operatorom tych serwisów. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku zwiększenie atrakcyjności Serwisów Macsense.

6 Udostępnianie danych

Macsense udostępnia dane osobowe Użytkowników kiedy posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania Usługi.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Macsense lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Macsense w celu dostarczania Usługi, w tym dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. W takich przypadkach Macsense zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dostęp do danych osobowych mają także upoważnieni pracownicy i współpracownicy Macsense. Dostęp do danych osobowych przysługuje im w związku z realizacją ich obowiązków służbowych.

Dane osobowe mogą być także udostępniane odbiorcom danych, będącym niezależnymi administratorami danych osobowych, w tym bankom, kancelariom prawnym, firmom kurierskim.

7 Uprawnienia podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Użytkownik może również poprawić swoje dane osobowe po zalogowaniu do Konta.
 3. Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne Macsense do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych, np. danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Macsense.
 8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Stosując prawo sprzeciwu Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Macsense jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy:
  1. Macsense przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie swojego uzasadnionego interesu, z wyjątkiem sytuacji w których interesy Macsense okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
  2. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

8 Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez czas niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony przed roszczeniami, odpowiedzialnością administracyjną, karną lub dochodzenia roszczeń przez Macsense.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody. Jeśli podstawą jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

9 Zasady korzystania z plików „cookies”

9.1 Pliki „cookies”

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage”, „Session Storage”„). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Dzięki wspomnianym plikom Macsense uzyskuje informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, preferencjach i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pliki pozwalają na dostosowanie treści i Usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

Większość plików (tzw. sesyjnych) jest automatycznie usuwanych z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

Macsense korzysta także z technologii Local Storage i Session Storage. Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do „cookies”. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe. Dane w Local Storage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności. Dane zapisane w Session Storage są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik w każdym momencie może usunąć dane przechowywane w Local lub Session Storage.

9.2 Cele wykorzystania „cookies”

Macsense wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

 1. dostosowywanie usług do preferencji Użytkowników poprzez zapisywanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych Użytkownika;
 2. prowadzenie analiz i badań wydajności Serwisów oraz sposobów korzystania z Serwisów przez Użytkowników;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisów poprzez zapobieganie nadużyciom oraz wyciekom danych;
 4. prowadzenie działań marketingowych i przekazywanie Użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji w Serwisach oraz w Internecie.

9.3 Wykorzystywanie „cookies” w celach marketingowych

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Macsense może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych, w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisów reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisach.

9.4 Serwisy Społecznościowe

Serwisy Macsense wykorzystują pliki „cookies”, wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram oraz Google. Korzystając z Serwisów Macsense przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców), przez co otrzymują oni informację, że Użytkownik korzysta z Serwisu Macsense, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Informacja ta, wraz z adresem IP urządzenia Użytkownika, przekazywana jest do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Skorzystanie przez Użytkownika z przycisków „Lubię to” lub „Udostępnij”, spowoduje przesłanie odpowiedniej informacji bezpośrednio do danego usługodawcy, co może prowadzić do ich opublikowania w danym serwisie społecznościowym.

W zakresie przekazywania danych do usługodawców, Macsense oraz usługodawcy są współadministratorami danych osobowych Użytkowników, przy czym Użytkownik powinien wykonywać swoje uprawnienia bezpośrednio w stosunku do odpowiedniego usługodawcy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

9.5 Zarządzanie plikami „cookies”

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, że pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez Macsense na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa:

10 Środki techniczne i operacyjne zabezpieczające dane

Macsense przetwarza dane osobowe z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zarówno organizacyjnych, jak również technicznych. W szczególności Macsense zabezpiecza dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

11 Zmiany w Polityce Prywatności

Treść Polityki Prywatności może ulec zmianie. Po każdej zmianie, nowa wersja polityki będzie publikowana w Serwisach

Organizatorem kursów pod nazwą „Diagnostyka i Przyczynowe Leczenie Niepłodności” jest macsense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Eugeniusza Rmera 4b. REGON: 145896461, KRS: 0000403479, NIP: 5213624230